LOV FOR STRINDHEIM ALLIANSEIDRETTSLAG

Basert på basislovnorm vedtatt av idrettsforbundet 28. november 2011

 

Lov for Strindheim allianseidrettslag[1], stiftet 9. mars 1926 heretter betegnet ¨laget¨,, med senere endringer seneste av 8. mai 2013  godkjent av Sør-trøndelag idrettskrets den 8. mai 2013.

 

Lagets farger er blått og gult. Lagets merke består av en trekant med bokstaven S og stiftelsesdatoen.

 

 

 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER

 

 • 1 Formål

 

Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

 • 2 Organisasjon

 

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.[2]

 

Laget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.[3]

 

Laget er medlem av NIF gjennom Sør-trøndelag idrettskrets, hører hjemme i Trondheim kommune, og er medlem av Trondheim idrettsråd[4].

 

Laget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for laget uavhengig av hva som måtte stå i lagets egen lov.

 

 • 2 B Idrettslagsallianse

 

Strindheim allianseidrettslag inngår i en idrettslagsallianse med følgende idrettslag: Strindheim IL Elite Håndball, Strindheim IL Toppfotball Allianselagets formål er å drive idrett[5] organisert i NIF.

 

Idrettslagene i idrettslagsallianse plikter å benytte samme navn og logo som allianselaget, i tillegg til angivelse av idrettsgren, og er i den forbindelse bundet av allianselagets lov og vedtak. Medlemmer i idrettslagene i idrettslagsalliansen plikter å inneha medlemskap også i allianselaget.

 

Opprettelse av nye idrettslag i alliansen krever samtykke fra Idrettsstyret.

 

Oppløsning av en idrettslagsallianse med påfølgende sammenslutning av alliansedrettslaget og idrettslag(ene) til et ordinært idrettslag, krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. Sammenslutning av allianselaget med ett eller flere idrettslag uten oppløsning av idrettslagsalliansen krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. Idrettslag i en idrettslagsallianse har ikke adgang til å tre ut av idrettslagsalliansen.

 

 

 • 3 Medlemmer

 

Alle som aksepterer lagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til laget og andre organisasjonsledd i NIF.

 

Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Lagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.

 

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

 

Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og lagets regelverk og vedtak.

 

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

 

Laget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i laget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

Laget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.[6]

 

Avdelingene er ansvarlig for inn- og utmelding av medlemmer og rapportering til lagets kasserer/eller den som er bemyndiget. Ledere og idrettsutøvere skal være medlemmer før virksomhet iverksettes.

 

 

 • 4 Medlemskontingent og avgifter

 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

 

Medlemmer under 17 år betaler en lavere kontingent. Det året de fyller 17 år betales full kontingent.

 

Styret har høve til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre grunner.

 

 

 

 1. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

 

 • 5 Kjønnsfordeling

 

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i laget skal det velges personer fra begge kjønn.

 

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

 

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

 

Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.[7]

 

 • 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

 

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av laget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene[8]. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

 

En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på lagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

 

En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i laget: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

 

En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.

 

Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

 

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i laget.

 

Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til lagets årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet.

 

 

 • 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

 

En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianselaget er ikke valgbar til verv i allianselaget eller lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får ansettelse i laget plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.

 

En arbeidstaker i laget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

 

Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

 

Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med laget.

 

Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at laget gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til lagets styre.

 

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

 

Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

 

 

 • 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til laget

 

En person som har en avtale med laget som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av laget er ikke valgbar til verv innen laget eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av laget. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av laget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.

 

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

 

Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

 

Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.[9]

 

 • 9 Inhabilitet

 

En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i laget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

 

 1. a) når vedkommende selv er part i saken

b)når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

 1. c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part

d)når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

 

Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

 

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i laget.

 

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

 

Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

 

I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

 

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

 

Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i laget.

 

 

 • 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

 

Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i laget vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

 

Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling[10] eller ved fjernmøte[11]. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

 

Det skal føres protokoll fra styremøter.

 

 • 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse

 

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.

 

 

III. ØKONOMI

 

 • 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

 

Laget er regnskaps- og revisjonspliktig.

 

Idrettslag med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

 

Bankkonti skal være knyttet til laget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

 

På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan.

 

Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

 

Laget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

 

Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til lagets størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.

 

 

 1. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

 

 

 • 13 Årsmøtet

 

Årsmøtet er lagets øverste myndighet, og avholdes hvert år innen juni måned[12].

 

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på lagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

 

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

 

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. lagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

 

 • 14 Ledelse av årsmøtet

 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av laget.

 

 • 15 Årsmøtets oppgaver

 

(1) Årsmøtet skal[13]:

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er)[14] samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle lagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle lagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker. [15]
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta lagets budsjett
 9. Behandle lagets organisasjonsplan.[16]
 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere lagets regnskap.
 11. Foreta følgende valg:[17]
 12. a) Leder og nestleder
 13. b) 4 styremedlemer[18] og 2 varamedlemer
 14. c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 15. d) Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer [19]
 16. e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd laget har representasjonsrett.
 17. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Valgene foregår slik:

Leder og 2 styremedlemmer velges i oddetalls år. Nestleder og 2 styremedlemmer velges i partalls år. Funksjonstiden for styret er 2 år. Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet (1 år), og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

 

 

 • 16 Stemmegivning på årsmøtet

 

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8.

 

 • 17 Ekstraordinært årsmøte

 

Ekstraordinært årsmøte i laget innkalles av lagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

 

 1. a) Vedtak av årsmøtet i laget.
 2. b) Vedtak av styret i laget.
 3. c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd.
 4. d) Skriftlig krav fra 1/3 av lagets stemmeberettigete medlemmer.

 

Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på lagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.

 

Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. lagets lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

Ekstraordinært årsmøte i laget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

 

 • 18 Lagets styre

 

Laget ledes og forpliktes av styret, som er lagets høyeste myndighet[20] mellom årsmøtene.

 

Styret skal:[21]

 1. a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsleddsregelverk og vedtak.
 2. b) Påse at lagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at laget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
 3. c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
 4. d) Representere laget utad.
 5. e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.[22]

 

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

 • 19 Grupper/avdelinger/komiteer

 

Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

 

Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Lagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av lagets organisasjonsplan,
jf. § 15 pkt. 9.

 

For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse jf. § 19.

 

 

 1. ØVRIGE BESTEMMELSER

 

 • 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

 

 • 21 Lovendring

 

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i laget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av laget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

 

I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

 

Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av laget selv.

 

 • 22 Oppløsning – Sammenslutning – Konkurs

 

Forslag om oppløsning av laget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget.[23] Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

 

Ved oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at laget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før laget holder sitt ordinære årsmøte til behandling av saken.

 

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det mister således sitt medlemskap i NIF.

 

 

[1] Lagets navn må være i overensstemmelse med forskrift om idrettslagsnavn.

[2] Personlige medlemmer betyr at laget ikke kan operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. Medlemmer må følgelig registreres enkeltvis.

[3] Laget må være medlem i de(t) særforbund som lagets idrettsgrener omfatter, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1.Dette skal fremkomme av lagets organisasjonsplan. Det er årsmøtet i laget som vedtar hvilke idretter laget skal organisere, og vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.

[4] Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn én kommune, avgjør lagets årsmøte ved lovendringsvedtak hvilket idrettsråd det tilhører.

[5] Tidligere kunne allianseidrettslag ha som formål å organisere idrettslag. Denne bestemmelsen ble endret i 2011.  Bestemmelsen om at allianseLaget plikter å drive idrett gjelder kun for allianseidrettslag som er etablert etter 08.05.11

[6] Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det.

[7] Se forskrift til NIFs lov § 2-4.

[8] For eksempel skyldig kontingent.

[9] Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.

 

[10] For eksempel møte per e-post.

[11] For eksempel møte per telefon/videokonferanse.

[12] Laget må avholde årsmøte for behandling av foregående års regnskap innen utløpet av juni det påfølgende år.

[13] Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.

[14] Verken dirigent eller referent behøver å være medlem i laget, se også § 14.

[15] Forslag i saklisten samt eventuelle forslag som årsmøtet, ved godkjenning av saklisten, har vedtatt å behandle etter et vedtak av 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet.

[16] Organisasjonsplanen skal regulere lagets interne organisering og aktivitet. .

[17] Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitspersoner det er behov for.

[18] Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.

[19]Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, og må innta følgende som nytt punkt 10 i § 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere lagets regnskap.»  Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.»

[20] Dersom laget har flere gruppestyrer, er det kun lagets hovedstyre som leder og forplikter laget. Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget. Dette innebærer blant annet at det bare er lagets hovedstyre (der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå markedsavtaler, evt. andre avtaler som forplikter laget juridisk.

[21] Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Laget står fritt til å legge til andre styreoppgaver i bestemmelsen.

[22] Ansvarlig for politiattestordningen er påkrevd for alle idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller mennesker med utviklingshemming.

[23] Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette laget benyttes.