SPORTSPLAN 2016

Strindheim Fotball Yngres avd

Versjon 1.2, 13.06.2016
Sportslig utvalg

Visjon og Verdier

Klubbens visjon:

Fotball er gøy

Alle som spiller fotball i Strindheim Yngres skal ha det gøy, både på trening og i kamp. Vår visjon skal bidra til at så mange som mulig vil være lenge i klubben. Klubbkulturen til Yngres avdeling skal bygge på følgende positive verdier:

 • Trivsel
 • Gode holdninger
 • Positive fotballopplevelser

På en fotball-arena møter vi barn med svært forskjellige forutsetninger for å spille fotball og med svært ulike mål med treningen.

Vi ønsker å skape en sosial arena der barna skal trives. Samtidig retter vi fokus på at hvert barn skal få muligheten til å utvikle seg på bakgrunn av sine forutsetninger og på bakgrunn av sine mål med fotballen. Både på treningsfeltet og i kamp er utvikling og ikke resultatet hovedfokus. For å oppnå målsettingen om at fotball er gøy må følgende være på plass:

 • Strindheim Yngres skal være klubb- og lederstyrt i alle ledd.

Klubben skal gjennom oppstartsmøtet bestemme hvem som har kvalifikasjoner til å lede og trene det enkelte lag. Klubben skal fra ungdomsnivå bestemme hvem som skal være det enkeltes lag hovedlagleder og hovedtrener. De øvrige rollene rundt laget defineres i samarbeid mellom klubbens ledelse og hovedlagleder.

 

Gjeldende sportplan og klubbhåndbok gir klare rammer for økonomistyring, reisevirksomhet, sportslig satsning på det enkelte lag. Dette skal forhindre store forskjeller i de enkelte lag og bidra til at alle får et mest mulig tilpasset tilbud, herunder oppnå vår visjon om at fotball er gøy. Dette gjelder fra barna er 7 år og til de eldste.

 

 

 • Strindheim Yngres skal utvikle egne ledere og trenere fra foreldregruppene.

 

Klubben ønsker å bruke tid og ressurser både på trener og lederutvikling. Dette fordi vi er avhengige av både gode ledere og trenere for å oppnå vår visjon om at fotball er gøy. De beste årgangene er de årganger som har kontinuitet på ledersiden.  Dette er ledere som har utviklet seg sammen med spillerne.

 

Gode ledere og trenere fordrer utdanning i regi av NFF Trøndelag. Vi ønsker at flere ledere i klubben deltar på NFF sitt klubblederkurs.

 

Vi stiller også krav til at trenere deltar på fotballtrenerkurs i regi av NFF Trøndelag. En trener skal til enhver tid inneha de trenerkurs som deres årgang krever og dette reguleres gjennom sportsplanen.

 

 • Strindheim Yngres skal ha fokus på trivsel og utvikling både på og utenfor banen.

 

Vårt fotballanlegg er en arena/ samlingsplass i vår bydel. Dette skal vi ha fokus på og legge til rette for at barna trives der. Medlemmer av Strindheim Yngres skal spille en positiv rolle i bydelsmiljøet. Dette innebærer bl.a at klubbens medlemmer skal legge vekt på å fremstå som et godt eksempel i framferd og oppførsel

 

Trivsel er en forutsetning for at et barn skal oppleve sosial og sportslig utvikling. Vår arena, vår måte å spille på og å oppføre oss på, skal bidra til å gi alle gode og trygge rammer for å kunne utvikle seg over tid.  Dette vil igjen bidra til vår visjon om at fotball skal være gøy.

 

2         NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

I Strindheim Yngres følger vi de til enhver tid gjeldende lover og regler fra NFF. Alle trenere og ledere oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Barnefotball: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler—barnefotball-612-ar/#Toppen

Ungdomsfotball: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer—ungdomsfotball-13-16-ar/#71043

 

Oversiktsmatrise spillformer barn:                           Oversiktsmatrise spillformer ungdom:

3         Trenervett

Alle trenerne i Strindheim Yngres skal skape gode opplevelser for flest mulig før, under og etter treninger og kamper.

«Det er mange trenere som trur at den beste coachinga er å rope mest mulig under kampens gang. Ofte gjøres alle valg «fra sidelinja». Spillerne blir usikre og forvirrede av en slik type coaching. Under kamp skal vi trenere forsterke gode valg og god utførelse. På treningene kan det selvsagt veiledes. Den gode treneren velger i tillegg øvelser som gir læring av seg selv i spillet.»
Jarl Torske, 402 kamper som spiller for Sunndal IL, 320 landskamper som trener

Som trenere har vi en høy stjerne blant spillerne. Det vi sier, og ikke minst gjør, påvirker dem. Trenere i Strindheim yngres skal tenke gjennom og etterleve disse fire punktene:

 1. Har vi smilet på lur, øker sannsynligheten for at resten er i godt humør.
 2. Skryter vi, øker sannsynligheten for at resten av gjengen skryter av hverandre.
 3. Skryter vi av motstanderlagets prestasjoner, påvirker det både eget lag og motstanderlaget, og begges supportere.
 4. Gjør vi dommeren god, øker sannsynligheten for at flere gjør det samme.

For mer informasjon, se NFF brosjyre «Trenervett» (Link)

«Når man er god og føler mestring, så bryr jeg meg ikke så mye om hva som blir sagt. Men når man ikke får til ting, så veier man det treneren sier, i mye større grad. Det er alltid godt å få høre at man gjør gode valg. Og konstruktive beskjeder om hva man kunne ha gjort. Men kun én gang. En trener som hele tida forteller deg hva du skal gjøre, blir til slutt bare støy. Da hører du ikke etter, eller du blir stressa og glemmer å tenke selv. En god trener gir korte og konstruktive beskjeder når det trengs.»

Solveig Gulbrandsen, 172 landskamper, 50 mål

«Feil veit spilleren om selv i kamp. La spilleren prøve og feile i kamp. På trening kan vi trenere veilede.»

Tor Ole Skullerud

 

 

4         Hvorfor Strindheim Yngres spiller 4-3-3 i 11er fotball

 

Johan Cruyff: «4-3-3 er det eneste spillesystemet som dekker hele banen, derfor er det også det mest effektive.»

Strindheim Yngres har valgt å spille i 11er fotball i 4-3-3. Fordi man mener dette gir best utvikling av ferdigheter, observasjonsevne og samspill/samhandling for våre yngre spillere.

I en slik oppstilling (formasjon/system) vil et godt pasningsspill være grunnleggende (avgjørende). Det betyr at man i treningssammenheng må prioritere basis ferdigheter som fremmer pasningskvalitet, men også være bevisst på at man er avhengig av bevegelser i forhold til ballfører.                                                                                                                               NB! I noen tilfeller er den beste bevegelsen faktisk å stå i ro….)

4-3-3 vil være et godt utgangspunkt for at spilleren skal kunne gjøre flere valg (det beste valget…), fordi medspillere dekker banen både i lengden og i bredden. Som vi ser i ovenfor gir det også muligheter for trekantspill/vegger (ballbesittelse), men også spill gjennom ledd. Det er heller ingen hindring for muligheten for et tidlig gjennombrudd. Altså gir oppstillingen variasjon i valg. Den gir også spillerne utfordringer i forhold til det Strindheim ønsker å utvikle hos sine yngre spillere, nemlig evnen til ballbehandling (mottak/medtak, vendinger i rom, vende bort motspiller, pasningsspill (presisjon/kraft i forhold til medspillers posisjon) og kunne orientere seg i forhold til med- og motspillere.

Gjennom å vektlegge det foregående vil man med stor sannsynlighet utvikle spillernes evne til god samhandling, og en måte å spille på som gir variasjon alle spillets fase

5         Differensiering

I Strindheim Yngres vil vi at deler av treningsøkta organiseres slik at alle spillere får et opplegg tilpasset sitt mestringsnivå. Differensiering handler om hvordan vi kan tilpasse treningen til den enkelte. Differensiering er blant annet at spillere med relativt likt ferdighetsnivå øver sammen. Dette gir best ferdighetsutvikling på alle nivåer, som igjen er sentrale forutsetninger for å øke trivsel, selvtillit og motivasjon hos alle.

Differensiering handler ikke først og fremst om å dele gruppa inn i «de gode» og «de mindre gode». Differensiering er å individualisere treningen innenfor rammen av laget. Dette kan for eksempel gjøres ved å utfordre spillere som har kommet langt i utviklingen av fotballaktiviteter til å utføre fellesøvelsen med feil fot, eller bruke mindre tid/ rom eller touch enn de andre. Vi kan  organisere øvelser med ulik vanskelighetsgrad og fordele spillerne ut fra hva de har mest behov for.

Differensiering handler også om at trenere gir tilbakemeldinger tilpasset det individuelle modnings- og ferdighetsnivået.

Faste løsninger på gruppeinndelinger, dvs. samme grupper i store deler av treningsåret er ikke differensiering, men seleksjon. Å selektere i faste treningsgrupper anbefales å vente med til G16/J17.

 

 

 

Flytsonemodellen er godt egnet til å forstå og begrunner behovet for differensiert læring. Modellen viser sammenhengen mellom ferdigheter og utfordringer og viser at de gode opplevelsene (flytsonen) kommer når utfordringene er tilpasset ferdighetene.

 

 

6         Hospitering

 

I Strindheim er hospitering et av flere differensieringstiltak vi benytter. Hospitering kan starte fra og med 11 år (1.års 7’er). I uprioritert rekkefølge skal det legges vekt på følgende kriterier for valg av hospitanter:
– Treningsiver
– Ferdigheter
– Holdninger

Det forventes at mulige hospitanter har opp mot 100% oppmøte på egne lags og Coerver -treninger- korrigert for forfall meldt av foresatte/spilleren. Det forventes også at de driver med utstrakt egentrening på fritiden.

Hospitanter forventes å være gode rollemodeller på og utenfor banen for andre lagkamerater. Gode holdninger og respekt for medspillere, trenere, dommere og motspillere skal vektlegges.

Hospitanter skal alltid trene i en differensiert treningsgruppe hos mottakerlaget og ferdighetsmessig må hospitanten kunne bidra i denne gruppen.

Alle lag plikter å ta imot hospitanter.

 

6.1      En klubbstyrt prosess

 

Klubben innkaller til hospiteringsmøte 3 ganger i året – primo januar, medio april og ultimo august. Alle hovedtrenere må innstille hospiteringskandidater og rapportere til sportslig leder senest 1 uke før hospiteringsmøtet. Coerver Coaching, Strindheim Extra og eventuelle tidligere hospiteringslag skal/kan gi tilbakemelding på kandidater før hospiteringsmøte.

Det er klubben ved sportslig leder som formelt godkjenner en spiller som hospitant.

 

6.2        Prinsipper for hospitering

 

 •   Hospitering gjelder først og fremst trening, men kan også gjelde kamp
 •   Det er normalt egen trener som innstiller til hospitering, men kan også gjøres av klubben ved sportslig leder
 •   Spilleren må på egenhånd være positiv til hospitering; ansvarlig for utsjekk er primærlagets trener
 •   Hospitering skal avtales med spillerens foresatte; ansvarlig for å sørge for dette er primærlagets lagleder. Dette bør gjøres i forkant av hospiteringsmøtet.
 •   Før hospitering gjennomføres skal det forankres hos egen trener, egen spillergruppe, ny trener og ny spillergruppe, ansvarlig for dette er primærlagets trener sammen med hospiteringslagets hovedtrener og lagleder.
 •   Kontrakt for hospitering bør utarbeides i forkant og evalueres i etterkant; ansvarlig for dette er klubben ved sportslig leder. Dette gjøres på hospiteringsmøtet.
 •   Ved uoverensstemmelser omkring hospitering mellom primærlagets trener og hospiteringslagets trener har klubben ved sportslig leder siste ordet.

Alle hospitanter skal være registrert av klubben.

 

6.3         Lån av spillere til kamp

Behov for lån av spillere til enkeltkamper oppstår med jevne mellomrom. Lån av spiller(e) foregår alltid ved at man låner underårige spillere, aldri overårige, eller fra lag fra andre skolekretser Strindheim IL i de årskull dette er aktuelt. Alle avtaler vedr lån av spillere skjer mellom trener/lagleder på de enkelte lag. Trener fra lag som låner ut spiller bestemmer hvem som skal få tilbudet, det skal rulleres på hvem som får tilbudet. Spillere og foreldre skal ikke kontaktes direkte av lag som har behov for lån. Lån av spillere er ikke hospitering og omfattes ikke av hospiteringsreglene.

7         Jevnbyrdighet

I fotball vil jevnbyrdig motstand fremme både mestring og ferdighetsutvikling. Når vi spiller mot noen som er langt bedre enn oss, opplever vi lite mestring-sjelden får vi til det vi prøver på. Er vi på den andre siden totalt overlegne motstanderen, er det altfor lett å få til det vi prøver på. Det kan gi mestringsfølelse, men fører i liten grad til læring og utvikling. Jevnbyrdighet mellom lagene gir begge parter en bedre tilpasset utfordring. Selv om jevnbyrdighet er å foretrekke må vi huske at livet ikke ender uavgjort. Vi må også tørre å tape og lære å vinne.

I barnefotballen er hovedmålet med kamper mestring,  trivsel og utvikling.  Våre spillere skal gjennom en passe dose trygghet og utfordringer for å oppnå dette. Jevne, tette kamper er resepten for dette.  I Strindheim yngres erkjenner vi at dette er viktig for utvikling. Konkrete eksempler og tips:

 • Ta kontakt med motstanderlaget før kampen og avklar nivået på det laget dere møter. Tilstreb at det blir en jevnbyrdig kamp.
 • Ruller spillerne, spesielt hvis man dominerer en kamp.
 • Som barnefotballreglene sier: hvis det ene laget leder med mer enn 4 mål setter laget som ligger under innpå en spiller ekstra.

 

I ungdomsfotballen brukes divisjonssystemet for å skape antatt jevnbyrdighet i kamp.

 

8         Nivåpåmelding og inndeling av lag

Å dele inn lag og lede disse i kamp byr på noen av de største utfordringene en trener i barne- og ungdomsfotballen møter. Vi skal prøve å gjøre (foreldre) og spillere fornøyd, vi skal holde oss til det regelverket som settes av NFF og vi må kjenne til og bruke de retningslinjene som klubben gir i sportsplanen.

Spillerne er ofte enklere å håndtere enn noen av foreldrene, men for alle parter er det viktigste å kommunisere godt omkring; hvorfor gjør vi som vi gjør, retningslinjer fra klubb og forbund etc., i forbindelse med laguttak.

Det er klubben (v/daglig leder) som melder på lag til seriespillet i barne- og ungdomsfotballen til NFF Trøndelag. Klubben forbeholder seg retten til å korrigere lagspåmeldinger (antall lag hvert kull melder på til seriespillet) i forhold til hvor mange spillere som er i den enkelte spillegruppe.

 

 

8.1        Barnefotballen

Forbundet setter tydelige krav til jevnbyrdighet i barnefotballen. Det vil si at vi skal unngå å seede spillere i faste laggrupper på en sånn måte at ett lag er de/det andre lagene overlegne. Alle spillere skal ha tilnærmet lik spilletid i hver kamp

I barnefotballen deler vi inn lag slik:

 • Jevne lag med noen gode og noen som ikke har kommet så langt rent fotballferdighetsmessig
 • Bestekompiser får spille på samme lag
 • Treneren følger gjerne laget til sitt barn (mest praktisk)
 • Noen som har lyst til å stå i mål

 

Norges Fotballforbund anbefaler følgende antall spillere på lag i barnefotballen:

 • 5 spillere i treerfotball
 • 7 spillere i femmerfotball
 • 10 spillere i sjuerfotball

 

8.2       Ungdomsfotballen

I ungdomsfotballen endrer bildet seg relativt drastisk. Nå innføres divisjonsspill med opp- og nedrykk og det skal i langt større grad fokuseres på å finne et tilpasset tilbud i forhold til ferdigheter, forutsetninger og ambisjoner Her er det viktig at trenere og lagledere finner nivået som passer med spillegruppa sine ambisjoner. Det beste suksesskriteriet er at spillerne får kamputfordring på et nivå som passer dem og som de trives på. Da økes sjansen for varig fotballglede.

Klubben og laget må vurdere spillergruppene sine med tanke på antall lag og i hvilken divisjon de ønsker å spille. Spillform (7’er- 9’er eller 11’er) må også vurderes.  Utgangspunktet for alle vurderinger må være å finne et nivå og spillform som setter spillerens utvikling i sentrum.

Det er viktig at trenerteamet kommuniserer – både til spillere og foreldre – at en 0./1.divisjonsserie i ungdomsfotballen vil være mer utfordrende for – og derfor stille høyere ferdighetskrav til spilleren enn det en 2.divisjons serie vil gjøre.

I Strindheim Yngres vil vi at lagene skal nivå-inndele seg i ungdomsfotballen, såfremt det er grunnlag for dette i spillergruppa. Kriterier for nivå-inndeling:

 • Spill på nivå 1 skal være frivillig
 • Alle spillerne på trinnet (også de som oppfyller kriterier for nivå 1) bør spille noen kamper på lavere nivå
 • Spillere som nesten oppfyller kriteriene bør få tilbud om å spille enkeltkamper på nivå 1 (motiverende)

Normen er at alle som er tatt ut i kamptropp skal spille minimum  omgang – 50% regelen. Antall spillere pr lag. NFF anbefaler:

 • 9’er fotball. 11-13 spillere pr lag.
 • 11’er fotball. 14-16 spillere pr lag.

 

9         Turneringsbestemmelser

Klubben vil gjerne oppfordre lagene å dra på overnattingscup – det er gøy og styrker det sosiale samholdet i laget. For at tilbudet skal være forutsigbart både for spillere og foreldre anbefales følgende cuper for de ulike årstrinnene. Denne anbefalingen gjelder for cupdeltagelse utenfor Trøndelagsfylkene. Cuper innenfor Trøndelagsfylkene bestemmes av lagene selv.

Hvor mange cuper bør lagene delta på? Dette må først og fremst avklares i foreldregruppa

G/J 8 og G/J 9                    Levangercup.     Arrangeres i august like før skolestart.
G/J 10 og G/J 11                Hydrocup.           Arrangeres i primo juni på Sunndalsøra.
G/J 12- G/ J14                    Storsjøcup          Arrangeres primo juli i Östersund.
G/J 15 og G/16                  Norway cup/Dana cup/Storsjøcup
Jr 2/J17                                 Fristilles
J19                                          Fristilles

 

Lagene pålegges å informere styret eller sportslig utvalg om deltagelse på andre cuper utenfor fylket. Cuper utenfor Norden skal godkjennes av styret. På «reise-cuper» er normen å stille med jevne lag da det sosiale er å anse som det viktigste på disse cupene.

9.1        Spilletid på cuper

Spilletid på cuper er viktig. 50% regelen gjelder her også men av lagets totale spilletid i cupen samlet under ett. Den kloke treneren differensierer laget sitt etter motstanderen og planlegger bruken av spillere etter det.

NB Strindheim stiller alltid med lag på TA-cup på Steinkjer. TA-cup er en satsningscup og vi har kun anledning til å delta med 1 lag i klassene G/J 13 og G/J 14. Da er det naturlig å stille med et differensiert lag.

De spillerne på et lag som ikke deltar på TA-cup skal ha et tilsvarende tilbud. Tips; ta kontakt med andre Trondheimslag som deltar på TA-cup og arranger en turnering sammen med disse. Da har man et godt utgangspunkt for en jevnbyrdig turnering.

 

10   Aldersgruppen 6-10 år


Fotball er gøy

Strindheim yngres ønsker spillere velkommen fra det året de starter på barneskolen. Målet med barnefotball i Strindheim er å gi alle et godt, lystbetont og trygt tilbud. Viktig for aldersgruppen er å bli venn med ballen, det skal derfor legges opp til så mange ballberøringer som mulig for alle.

Organisering

Trenere og ledere:

 • Alle trenere og ledere i Strindheim Yngres SKAL levere politiattest til daglig leder.
 • Alle trenere skal i løpet av første høsten ta NFF C-lisens delkurs 1
 • Alle trenere skal ved første anledning delta på klubbens barnefotballkveld.
 • Kjennskap til NFFs retningslinjer for barnefotball. Flest mulig foreldre til å bekle ulike roller fra første stund.

 

Sosialt: Tiltak for at gruppa skal bli kjent med hverandre er viktig.

Inndeling av lag:
Det skal være jevnbyrdige lag. Alle skal spille mye og like mye. Max 8 spillere på et 5-er lag. Max 5 spillere på 3-er lag.

 

Sportslig

Fellesøkter: 1-2 ganger per uke

Mål: I løpet av aldersgruppen 6-10 år skal spillerne bli venn med ballen (ballkontroll).

Smålagsspill skal dominere treningene, for eksempel to mot to eller tre mot tre. Det skal være stor aktivitet på treningene, få pauser, ikke kø og små grupper. Læring skjer best gjennom aktivitet og å vise. Gruppesammensetning skal variere slik at spillerne møter ulik motstand i ulike aktiviteter. Hele treningsøkta skal aldri differensieres.

Etter hvert som spillerne blir eldre (9-10 år): Bevisstgjør spillerne på medspiller og motspiller og hvor det er tid og rom for å spille ball.

Øvelser
https://no-fotball.s2s.net/readymade-sessions/collections/view/?id=10604&network_id=69

 

11   Aldersgruppen 11-12 år

Sjuerfotball erstatter femmerfotball som primær spillform. Ferdigheter og teknikk skal prioriteres, selv om det er på tide å tenke noe mer lagorganisering. Utøverne er fortsatt inne i en motorisk gullalder for å tilegne seg ferdigheter.

Organisering:

Trenere: Bør ha full C-lisens, og minst delkurs 1. Kjennskap til NFFs retningslinjer  for barnefotball.

Sosialt: Dra gjerne på felles treningisleir i Meråker en helg. Sesongavslutning og Lerkendal-kamp er alltid populært.

Inndeling av lag:
Jevne lag – og jevnt med spilletid. Anbefalt kamptropp er 10 stk.

 

Sportslig:

Fellesøkter: 2 lagstreninger og 1 Coerver-trening

Legg til rette for utvikling av fotballferdigheter både individuelt og relasjonelt. Gi utfordringer til alle. Trening og kamptilbud skal være tilpasset spillerne. Differensiering skal benyttes i økende grad. Jevnbyrdighet er fortsatt like viktig.

 

Videreutvikle trening av ferdigheter. Best mulig teknisk/taktiske ferdigheter får du ved ulike spillsekvenser. Lag øvelser både med og uten mål med spill på avgrensede områder. Ikke for stor bane!

Alt fra én-mot-én til fem-mot-fem. Spillsekvensene gir mange én-mot-én-situasjoner og mye pasningsspill. Hold treningen kamplik.

Øvelser:
https://no-fotball.s2s.net/readymade-sessions/collections/view/?id=10604&network_id=69

12   Overgang til ungdomsfotball

Overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball kan være utfordrende for spillere og trenere. Spillerne utvikler seg ulikt både fysisk og ferdighetsmessig. Resultater blir for mange en viktigere del av spillet.

Hovedfokus er å utvikle spillernes fotballferdigheter for igjen å utvikle gode lag. Gode resultater er en bonus når vi utvikler gode spillere, men ikke hovedfokus i ferdighetsutviklingen.

I denne fasen er det viktig å holde fast ved at vi skal gi et best mulig tilbud, til flest mulig, lengst mulig. Alle skal ha et miljø de trives i – uansett nivå. Alle som har lyst til å bli gode til å spille fotball skal få bli det i Strindheim.

Men, selv om alvoret kommer sigende, er det viktig å holde fast ved at fotball skal være gøy. Respekt, toleranse og likeverd overfor med- og motspillere er sentrale verdier. Åpenhet i gruppa kan løse en del av utfordringene. Ta gjerne ungdommene med på råd.  Det kan det være naturlig å begynne med spillersamtaler på dette tidspunkt, se vedlegg.

 

13   Aldersgruppen 13-14 år

 

DET ER LOV Å VÆRE GOD I STRINDHEIM

Fotball er moro, og fotball er konkurranse. 9- og 11-fotball tar over. En utfordring på dette nivået er å skape et godt differensiert tilbud og stimulere til egentrening. Bevisstgjøring og fotballforståelse står sentralt. Vi ønsker å ha med så mange som mulig, lengst mulig. I denne fasen er det viktig at spillerne involveres og ansvarlig-gjøres. Lagets ledere oppfordres til å være tidlig ute med å diskutere frafallsutfordringen.

Organisering:

Trenere:
Hovedtrener(e) skal ha minimum full NFF C-lisens. Alle trenere skal ha gjennomført klubbens Ungdomsfotballkveld.

Sosialt:
Dette er en tid hvor mange kan oppleve splittelse i gruppa. Skape trivsel med ulike tiltak for å holde spillerne samlet. Det oppfordres til treningsleir og/eller cup’er med overnatting og sosiale tiltak.

 

 

Inndeling av lag:
Inndelingen i treningsgrupper er avhengig av antall spillere i gruppen. Det anbefales å ikke ha faste grupper, men rullere utfra spillergruppens sammensetning. Dette kan variere sterkt fra kull til kull. Jentelagene har en treningsgruppe, med differensiering på feltet. Strindheim praktiserer 50%-regelen – Minst 50 prosent spilletid ved oppmøte til kamper i ungdomsfotballen.

 

Sportslig:

Fellesøkter: 3-4 ganger pr uke inkl. Coervertreninger

Mål:
Spillerutvikling i fokus, men ingen konkrete mål på dette. Lagsmessig bør Strindheim ha lag i 1. divisjon for gutter og jenter for begge årskull. I tillegg ha et kamptilbud til alle på riktig nivå.

Legg vekt på:
– Videreutvikle gode og hensiktsmessige fotballferdigheter.
– Vektlegg større tempo og intensitet
– Bruk spill-øvelser hvor spillerne er under press i tid og rom
– Tren kamplikt
– Gode førsteforsvarere, gode førsteangripere samt å kunne ta av press, og pasningskvalitet.
– Handlingsvalg er alltid tema.

Øvelser:
https://no-fotball.s2s.net/readymade-sessions/collections/view/?id=7943&network_id=69

 

14   Aldersgruppen G15-16  og J15/J17

 

Kompetansekravene til hovedtrener for disse årstrinn tilsier at en detaljert beskrivelse her om treningsinnhold ikke anses spesielt relevant. Hovedtrener bør ha UEFA B lisens.

Retningslinjer:

 • Hensynet til spillerens utvikling går foran hensynet til laget
 • 15/16 skal være ”samlet” sosialt og ha felles overordnet trenerressursgruppe. Anbefalt å stille med to treningsgrupper (differensiering) fordelt på ferdigheter og holdning (ikke aldersinndeling). Viktig at dette ikke er to statiske grupper og at spillere kan ”spille” seg opp/ ned mellom gruppene.
 • Støtteapparatet rundt laget blir svært viktig
 • Ta vare på spilleren med sen fysisk utvikling, men med basisferdigheter.
 • Vi ønsker å utvikle spillere som tar ansvar. Spillere som vil og tør å gå foran både på trening og i kamp. Vi ønsker å utvikle spillere som kan arbeide raskt med ballen i trange situasjoner under press.
 • Oppmøtebok føres, fravær skal være gyldig og varsles etter avtale med trenerteam.
 • Presisering av skadeforebyggende trening, ansvar for egentrening og kostholdslære. –
 • Fremdeles fokus på utviklingsorientert treningsfilosofi, men med resultatmål om å være på øverste halvdel av 0. divisjon.

Trening:

 • Anbefalt 4 treninger pr. uke i snitt à 90 min.
 • Ferdighetsutvikling (individuell og relasjonell) er fortsatt viktigst, men lagorganisering (strukturell dimensjon) vektlegges i større grad.
 • Spill på små områder med få spillere på hvert lag (5`er fotball) er fortsatt viktig, men spill i større grupper på større baner vektlegges i større grad.
 • Fysisk trening med kondisjon og styrke under vintersesongen med kyndig veiledning.
 • Spesialtrening for keepere en gang pr. uke besørges av klubbens keepertrenere.
 • Individuell oppfølging, individuelle samtaler og fokus på positive tilbakemeldinger forsterkes.
 • Unngå overdreven feilsøking.
 • Det oppfordres til å gi spillerne mulighet for refleksjoner i treningshverdagen for god utvikling.
 • Andrelaget bør ha fokus på å skape lyst til videre fremtidig satsing, men krav til treningsmengde kan differensieres i denne aldersgruppa.
 • Treningene skal være planlagt med tema og aktivitetsplan for periodene skal utarbeides.

Lagorganisering:

 • Vi spiller 1-4-3-3, se eget kapittel
 • La den enkelte spiller få lengre tid i hver rolle. Treningsoppmøte og holdninger skal legge føringer for spilletid.
 • Vi legger vekt på å spille oss ut av forsvar via midtbanen. For å fremelske det å være et spillende lag må vi leve med noen baklengsmål.
 • Systematisering av forsvarsarbeidet. Spillerne blir kjent med ulike begrep og roller i soneforsvar.
 • Spillernes rolle i lagorganiseringen er et utgangspunkt. Utvikling av kreativitet må ikke hemmes.
 • Strindheim praktiserer 50%-regelen – Minst 50 prosent spilletid ved oppmøte til kamper i ungdomsfotballen.

 

 

15   Aldersgruppen 17-19 år

 

Vi ønsker i denne årsklassen at «flest mulig, lengst mulig» skal gjelde og være en rettesnor å jobbe etter. Vi må skape et tilbud til alle, men samtidig forberede spillere på seniorfotball. På gutte-siden har Strindheim Toppfotball ansvaret Junior 1 mens Strindheim Yngeres organiserer Junior 2 laget. Junior 2 skal ta hensyn til de som ønsker et tilbud utenfor Strindheim Toppfotball, men skal også være et tilbud de juniorspillerne som fortsatt vil satse men som av ulike årsaker ikke er på Junior 1 ennå. Det bør etableres hospiteringsordninger med Junior 1 for spillere som ønsker å trene mer enn 1-2 ganger i uka.

På jente-siden har vi J17 og J19. Dette organiseres som ordinære kull i Strindheim Yngres. Her er det pr tid ikke noe seniorlag.

Organisering

Trenere:
Hovedtrener skal ha minimum NFF C-lisens og gjennomført klubbens Ungdomsfotballkveld.

Sosialt:
Treningsleir og/eller turneringer som holder gruppa sammen. Et godt miljø rundt trening og kamp er viktig. Konkurranser er både miljøskapende og skjerpende. Hvert lag må finne den rette balansegangen mellom godt humør og fokus på øvelser, ut ifra kjønn og satsning.

Inndeling av lag:
Egen juniorstall både på jente- og guttesiden.  Strindheim praktiserer 50%-regelen – Minst 50 prosent spilletid ved oppmøte til kamper i ungdomsfotballen.

 

Sportslig:

Fellesøkter:
Minst 3 ganger pr uke på J-17 og J19. 2-3 ganger på G-19

Mål:
Øverste nivå/divisjon for jenter. Kamptilbud til alle.

Fysikk:
Kondisjon – ved spilløvelser. Styrketrening med vekter oppfordres i denne alderen, men under kyndig veiledning.

Øvelser

https://no-fotball.s2s.net/readymade-sessions/collections/view/?id=7943&network_id=69

 

 

16  Eksempel på skjema for spillersamtale

SPILLERSAMTALE

Vi tar en prat med hver enkelt av spillerne for å identifisere mulige forbedringsområder både sportslig og miljømessig, få og gi tilbakemeldinger og få en oversikt over andre fritidsaktiviteter/ idretter. Fint om skjema fylles ut på forhånd. Samtalene vil skje i treningstiden.

Navn: _____________________________          Trener:_________________________

Miljø:

Hvordan opplever du at miljøet mellom spillerne er? Gleder du deg til å dra på trening?

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trenerne og andre voksne, synes du alle oppfører seg bra eller kan noe bedres?

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Evt forslag for å gjøre miljøet skal bli bedre?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sportslig:

Hva mener du vi bør trene mer på? Noe vi gjør for mye av?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Vi stiller ett lag i både 11er, 9er og 7er-serien. Hvor ser du for deg at du vil spille mest?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hva er du god på – og hva kan forbedres?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Hvilke posisjoner på banen ønsker du å spille? Nevn minst to: (Keeper/midtstopper/back/sentral midt/offensiv midtbane/ving/spiss)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hvilke andre idretter driver du med utenom fotballen? Hvilke dager?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Annet:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………