Virksomheten i Strindheim IL er regulert av NIF lovnorm for idrettslag og lovnorm for idrettsallianser (begge av 22.okt 2015). Link: https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/

Klubben har egne vedtekter basert på disse lovnormene. Vedtektene, som sist ble oppdatert 8. mai 2013, og ligger på websiden vår: http://silyngres.no/klubben/organisasjon/vedtekter-for-strindheim-allianseidrettslag-08-05-2013/

Det øverste organ i Strindheim Idrettslag er årsmøtet i allianseidrettslaget. På årsmøtet velges et styre for allianseidrettslaget. Som det fremgår av figuren over er det tre idrettslag som er tilknyttet allianseidrettslaget:

Disse tre idrettslagene er egne rettssubjekt, har hvert sitt org.nr og dermed selvstendig økonomi. Styret i Strindheim IL (fleridrettslag) er identisk med styret i allianseidrettslaget. For Strindheim TF og Strindheim Håndball Elite velges egne styrer på årsmøtene for de to idrettslagene.

Styret i idrettslaget består av styreleder, nestleder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Idrettslaget har fullt ut eierskap til Strindheim Kunstgress AS som forvalter arealene på Myra, herunder kunstgressarealene.

Avdelingene/ «særidrettsgruppene» er ikke selvstendige rettssubjekt, men er underlagt hovedstyret. Like fullt opererer hver avdeling med hvert sitt styre som det øverste organ, og opererer med hver sin økonomi (regnskap/budsjett) uavhengig av hovedlaget. Det er likevel hovedlaget som har det juridiske og økonomiske ansvaret for forvaltningen av avdelingene.

 

Styret:

Styret i Strindheim Yngres er avdelingens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal:

  1. Iverksette årsmøtets og Strindheim IL sitt styre sine vedtak og bestemmelser
  2. Oppnevne etter behov komiteer, utvalg/ personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
  3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
  4. Representere avdelingen utad

 

Styrets medlemmer velges på årsmøtet. Dagens styresammensetning her: http://silyngres.no/klubben/organisasjon/styret/ Normal avholdes mellom 8-12 styremøter i året. Styret består av følgende verv/ funksjoner:

Styrets leder

 

Nestleder

 

Styremedlem økonomiansvarlig

 

Styremedlem- markedsansvarlig

 

Styremedlem- anleggsansvarlig

 

Styremedlem- cupkomiteansvarlig

 

Styremedlem – Fair-play ansvarlig

Ansvarlig for å koordinere Fair Play tiltakene i klubben og bruke Fair Play programmet som en veileder. Overordnete ansvarsområder:

 

Praktiske ansvarsområder:

 

Rollene i et lag er gitt i figuren ovenfor.

Det er helt sentralt i vår modell at både hovedlagleder og hovedtrener har trenerkompetanse (blant annet relevante delkurs i NFF Grasrottrener). Hensikten med en deling av hovedrollene er å sikre at både det sportslige (hovedtrener) og totalaktiviteten (hovedlagleder) er ivaretatt.

Det er gitt en meget kort beskrivelse av rollene i figuren over, og en mer detaljert funksjonsbeskrivelse i neste kapittel.  Rollene vil endre seg noe etter hvert som spillerne blir eldre. Støtteapparatet må bruke nødvendig tid for å avklare rammene for de ulike rollene. Dette gjelder spesielt avklaring mellom hovedlagleder og hovedtrener.

 

De enkelte roller

Hovedlagleder:

Fungere som bindeledd/kontaktpunkt mellom foreldre og laget, og i praksis være lagets klubbkontakt.

 

Hovedtrener:

 

Økonomiansvarlig:

Alle lag skal kun benytte lagskonto i Sparebank1 SMN, opprettet av klubben og som står i klubbens navn. Det er ikke tillatt ihht Idrettsforbundets lovverk å benytte private kontoer. Økonomiansvarlig får tilgang til sitt lags lagskonto ved å ta kontakt med adm.leder i klubben.

Oppgaver økonomiansvarlig: