KLUBBHÅNDBOK 2016-2017

Strindheim Fotball Yngres avd

Versjon 1.2, 10.07.2016

Kvalitetsklubbgruppen

Klubbfakta

Klubbnavn: Strindheim Fotball Yngres Avd («Strindheim Yngres»)
Stiftet: 09.03.1926
Adresse: Postboks 1406, 7044 Trondheim
E-post dagligleder@silyngres.no
Web: silyngres.no
Tlf. 907 64 584
Orgnr. 974 406 993

Strindheim Fotball Yngres Avd er medlem av Norges fotballforbund

Klubben aktiviserer barn og unge mellom 7 og 19 år med fotball. Klubben omfatter hovedsakelig barneskolekretsene Strindheim og Åsvang, og ungdomskolene Hoeggen, Rosenborg og Blussuvoll. Vi teller i dag ca 800 medlemmer fordelt på mer enn 80 lag.

Historikk og organisering Strindheim IL

Organisering

Strindheim IL er organsiert på følgende måte:

Det øverste organ i Strindheim Idrettslag er styret i idrettslaget. Styret er i dag sammensatt av en styreleder og tre styremedlemmer. I tillegg har alle avdelingslederne plass i hovedstyret. Hovedlaget har fullt ut eierskap til Strindheim Kunstgress AS som forvalter arealene på Myra, herunder kunstgressarealene.

Avdelingene er ikke selvstendige rettssubjekt, men er underlagt hovedstyret. Like fullt opererer hver avdeling med hvert sitt styre som det øverste organ, har hver sine budsjett og inntekter uavhengig av hovedlaget. Det er likevel hovedlaget som har det juridiske og økonomiske ansvaret for forvaltningen av avdelingene. Hovedlaget har ikke egne vedtekter, men er underlagt NIF sitt lovverk vedrørende drift av idrettslag. Link: https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/

Strindheim Toppfotball er et eget idrettslag og et eget rettssubjekt uavhengig av Strindheim IL og underavdelingene. Strindheim IL og Strindheim Toppfotball er allianseidrettslag. Dette innebærer at man har valgt å skille toppidretten fra breddeidretten innenfor samme idrettsgren og organiserer disse som selvstendige idrettslag.

Historikk

I 1920 –årene ble et idrettslag drevet av en guttegjeng under navnet Strindheim Idrættslag. I 1926 ble dette laget oppløst og de gjenværende aktive stiftet den 9. Mars 1926 klubben Djerv. På den tiden drev de fleste medlemmene enten med fotball eller ski. I 1928 søkte Djerv opptak til fotballforbundet. På grunn av en navnekonflikt ble klubbens navn endret til Marienberg Sportsklubb. Treningsbanen var allerede på det tidspunktet lokalisert på Myra. I 1937 ble klubben meldt inne i Skiforbundet og i 1939 fikk klubben også medlemskap til Skøyteforbundet. Krigen satte bremser for all idrettslig aktivitet og Myra ble ødelagt av tyskerne.

 

Etter krigens slutt ble det igjen aktivitet og klubben kunne i 1946 ta i bruk sitt eget klubbhus, det samme året som klubben også ble medlem av håndballforbundet. Strinda var en annen klubb i samme området og etter krigen ble det innledet et samarbeid for en sammenslåing mellom Strinda og Marienberg Sportsklubb. Den 17.01.1948 ble klubbene slått sammen til Strindheim idrettslag.

 

Visjon og verdier

Klubbens visjon:

Fotball er gøy

Alle som spiller fotball i Strindheim Yngres skal ha det gøy, både på trening og i kamp. Vår visjon skal bidra til at så mange som mulig vil være lenge i klubben. Klubbkulturen til Yngres avdeling skal bygge på følgende positive verdier:

 • Trivsel
 • Gode holdninger
 • Positive fotballopplevelser

På en fotball-arena møter vi barn med svært forskjellige forutsetninger for å spille fotball og med svært ulike mål med treningen. Vi ønsker å skape en sosial arena der barna skal trives. Samtidig retter vi fokus på at hvert barn skal få muligheten til å utvikle seg på bakgrunn av sine forutsetninger og på bakgrunn av sine mål med fotballen. Både på treningsfeltet og i kamp er utvikling og ikke resultatet hovedfokus. For å oppnå målsettingen om at fotball er gøy må følgende være på plass:

 • Strindheim Yngres skal være klubb- og lederstyrt i alle ledd

Klubben vil være tett på oppstarten av et gitt kull og være med å påvirke og stille krav til hvem som skal være hovedlagleder og hovedtrener.

Gjeldende sportplan og klubbhåndbok gir rammer for økonomistyring, reisevirksomhet, sportslig satsning på det enkelte lag. Dette skal forhindre store forskjeller i de enkelte lag og bidra til at alle får et mest mulig tilpasset tilbud, herunder oppnå vår visjon om at fotball er gøy. Dette gjelder fra barna er 7 år og til de eldste.

 • Strindheim Yngres skal utvikle egne ledere og trenere fra foreldregruppene

 

Klubben ønsker å bruke tid og ressurser både på trener- og lederutvikling. Dette fordi vi er avhengige av både gode ledere og trenere for å oppnå vår visjon om at fotball er gøy.  Gode ledere og trenere fordrer utdanning i regi av NFF Trøndelag. Vi ønsker at flere ledere i klubben deltar på NFF sitt klubblederkurs.

 

Vi stiller også krav til at trenere deltar på fotballtrenerkurs i regi av NFF Trøndelag. En trener skal til enhver tid inneha de trenerkurs som deres årgang krever og dette reguleres gjennom sportsplanen.

 

 • Strindheim Yngres skal ha fokus på trivsel og utvikling både på og utenfor banen.

 

Vårt fotballanlegg er en arena/ samlingsplass i vår bydel. Dette skal vi ha fokus på og legge til rette for at barna trives der. Medlemmer av Strindheim Yngres skal spille en positiv rolle i bydelsmiljøet. Dette innebærer bl.a at klubbens medlemmer skal legge vekt på å fremstå som et godt eksempel i framferd og oppførsel

 

Trivsel er en forutsetning for at et barn skal oppleve sosial og sportslig utvikling. Vår arena, vår måte å spille på og å oppføre oss på, skal bidra til å gi alle gode og trygge rammer for å kunne utvikle seg over tid.  Dette vil igjen bidra til vår visjon om at fotball skal være gøy.

 

 • Fair-play kontraktFor å bevisstgjøre og forankre våre verdier i de enkelte lag skal alle spillere i klubben underskrive vår fair-play kontrakt:

https://www.fotball.no/Fair%20Play%20Holdningskontrakt%20spillere.pdf

 

Dette skal organiseres av hovedlagleder for hvert lag. Hovedlagleder signerer også som «klubbens representant» på kontrakten.

 

 

Organisasjonen

 

Organisasjonskart – Strindheim Fotball Yngres Avdeling

Årsmøte:

Avdelings høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen april måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst fire ukers varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

Styret:

Styret i Strindheim Yngres er avdelingens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets og Strindheim IL sitt styre sine vedtak og bestemmelser
 2. Oppnevne etter behov komiteer, utvalg/ personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
 4. Representere avdelingen utad

 

Styrets medlemmer velges på årsmøtet. Dagens styresammensetning her: http://silyngres.no/klubben/organisasjon/styret/ Normal avholdes mellom 8-12 styremøter i året. Styret består av følgende verv/ funksjoner:

Styrets leder

 • Skal sammen med daglig leder koordinere styrets og avdelingens totale aktivitet
 • Skal sammen med daglig leder utarbeide årsmelding/ styreberetning
 • Er avdelingens representant i eksterne møter og forhandlinger
 • Følger opp at planer og vedtak blir fulgt opp i avdelingens lag
 • Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene
 • Kontaktperson mot kommune og idrettens organer
 • Representerer Strindheim Yngres i NFF Trøndelag og i Idrettsrådet

 

 

 

Nestleder

 • Er stedfortreder for styrets leder
 • Kvalitetsklubbansvarlig

 

Styremedlem økonomiansvarlig

 • Skal sammen med daglig leder ha det overordnede ansvaret for avdelingens budsjett og økonomi.

 

Styremedlem- markedsansvarlig

 • Skal etablere og bidra til gode markedsrelasjoner/ samarbeidspartnere/ sponsorer.
 • Skal delta i forhandlinger av avtaler med samarbeidspartnere og sponsorer.
 • Skal sikre etterlevelse av inngåtte avtaler
 • Skal være medlem av cup-komiteen
 • Skal være hovedansvarlig for markedsføring av cupene
 • Skal være hovedansvarlig for cupens arena, sponsorer og info/ presse.

 

Styremedlem- anleggsansvarlig

 • Skal lede anleggskomiteen på bakgrunn av mandat vedtatt i styret, se mandat
 • Skal sitte i anleggskomiteen i Strindheim Kunstgress AS
 • Skal delta i eksterne møter med kommune, idrettsråd og andre aktører vedrørende anlegg.
 • Sikre gjennomføring av dugnad på anlegget.

 

Styremedlem- cupkomiteansvarlig

 • Skal lede cupkomiteen og er ansvarlig for at cupkomiteen er besatt med de nødvendige funksjoner for å gjennomføre cupene, se handlingsplan her
 • Er dugnadsansvarlig i relasjon til interne cuper

 

Styremedlem – Fair-play ansvarlig

Ansvarlig for å koordinere Fair Play tiltakene i klubben og bruke Fair Play programmet som en veileder. Overordnete ansvarsområder:

 • Implementere klubbens strategi ut i praksis
 • Bindeledd mellom styret og lagene i klubb
 • Kommunikasjon med krets og forbund
 • Samarbeid med andre klubber i kretsen (delta på fellesmøter)

 

Praktiske ansvarsområder:

 • Synliggjøre Fair play i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter.
 • Bestille Fair play-effekter.
 • Bistå ved Fair play-kvelder i klubb for spillere/foreldre/trenere.
 • Holdningskontrakter i klubben, for spillere, trenere, lagledere og lag.
 • Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder.
 • Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper.

Styremedlem- webansvarlig/blæst-sjæf

 • Er ansvarlig for å oppdatere avdelingens nettside og facebook- side.
 • Er ansvarlig for å informere avdelings medlemmer om viktige endringer/ nyheter fra de enkelte lag, fotballkretsen og offentlige aktører

 

Styremedlem- Sportslig leder

 • Rapportere til styret og bidra i beslutninger om sportlige temaer
  • Trenerkompetanse i lagscellene, herunder opplæringstiltak og kostnadsrammer
  • Trenere på tvers av lagcellene
   • Keepertrenere
  • Aktiviteten i sportslig utvalg
   • Årshjul

Ytterligere beskrivelse ligger i stillingsbeskrivelse til Sportslig leder.

 

Administrasjon

Avdelingen har en Administrativ leder og en Sportslig leder (deltid). Utover dette baserer avdelingen seg på frivillig innsats.

Stillingsbeskrivelse – Administrativ leder

Stillingen er en åremålsstilling over 4 år. Administrativ leder er ansatt av styret i Strindheim Yngres og rapporterer til styrets leder. Arbeidsoppgaver:

DRIFT

 • Ansvar for den daglige drift av Strindheim Yngres herunder å betjene Strindheim Yngres kontor og telefon.
 • Hente posten og fordele denne samt orientere styret ved behov.
 • Ta imot henvendelser på̊ e-post, besvare dem og sende videre til styret o.a. ved behov.
 • Klubbens FIKS-hovedansvarlige. Ansvar for spilleroverganger og spillerregistrering i FIKS, herunder oppdateringer. Samtlige trenere i klubben og aktive spillere over 12 år skal legges inn i FIKS.
 • Forberede styremøter sammen med styrets leder. Sende ut møteinnkallinger med dokumentasjon før styremøtene, senest 2 dager før møtet. Skrive styremøtereferater og sende til styrets medlemmer.
 • Utføre de oppgaver som styret pålegger administrativ leder.
 • Politiattester (koordineres med håndball/hovedlag)

ØKONOMI

 • Daglig oppfølging av regnskap/økonomi, herunder inn- og utbetalinger.
 • Utarbeide oppdaterte og kvalitetssikrede økonomirapporter til styret.
 • Utarbeide forslag til budsjett som legges fram for styret senest i desember året før.
 • På̊ styremøtene skal vedkommende rapportere status på kostnader, inntekter, utestående fordringer.
 • Løpende dialog med styreleder og styremedlem med ansvar for økonomi. Forhold som skal være tema er økonomisk utvikling, ekstraordinære kostnader og andre spesifikke og økonomiske forhold.
 • Bidra med ideer til aktiviteter og sponsorer som kan gi klubben inntekter.
 • Oppfølging av sponsoravtaler i samarbeid med Styremedlem Marked, der dette faller naturlig.
 • Sende søknader om støtte, legater og refusjoner fra kommune, forbund og andre organisasjoner.

MEDLEMMER

 • Følge opp medlemskontingent og aktivitetsavgift og sikre utsending samt purring.
 • Ansvar for å ajourholde til enhver tid gjeldende klubbens medlemsregister og registrering av nye medlemmer (pr. dags dato S2S og Medlemsnett).
 • Ansvarlig for utsending av medlemsinformasjon i egnede kanaler.

DOMMERANSVARLIG

 • Ha oversikt over klubbens aktive klubbdommere
 • Initiere klubbdommerkurs for klubbens 14-åringer. Herunder etablere samarbeid med enten dommer i klubben eller NFF Trøndelag for å avholde selve kurset.
 • Sørge for at alle førsteårs klubbdommere får dømme på klubbens sonekvelder
 • God kontakt og godt samarbeid med klubbens dommere, styre og administrasjon. En naturlig plass vil være i sportslig utvalg.
 • Hovedansvar sammen med styret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.
 • Legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det, og følge opp og veilede disse i kamper. Klubben skal gjennomføre klubbdommerkurs i forkant av sesongstart, hvor det skal være fokus på rekruttering av jenter.
 • Har ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.
 • Har ansvar for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
 • Har ansvar for å påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.

INFORMASJON, WEB OG EKSTERN KONTAKT

 • Ansvar for vedlikehold og oppdatering av klubbens hjemmeside og facebookside.
 • Oppdatere oversikten over klubbens tillitsvalgte på̊ hjemmeside, og melde inn endringer til Norges Fotballforbund, NFF Trøndelag, Brønnøysundregisteret etc.
 • Kontakt med offentlige myndigheter, krets, forbund, i samspill med styreleder. Ansvar for å orientere på styremøtet om innkomne saker fra krets og forbund.
 • Kontakt med klubbens viktigste økonomiske samarbeidspartnere, inkludert oppfølging og fornyelse av avtaler med disse. Dette gjøres i samspill med styreleder.

DUGNADER OG ARRANGEMENT

 • Ansvar for Enjoy-kort, herunder utlevering i november året før.
 • Medlem av klubbens cupkomite, jevnlig delta på komitemøter og bidra i diskusjoner med cupkomiteen.

ANLEGG

 • Fungere som daglig leder i Strindheim Kunstgress AS
 • Lede Baneutvalget i Strindheim Yngres
 • Ansvarlig for å utarbeide baneplaner for alle spilleflater på Myra med tilhørende trenings- og kamptider.

 

Stillingsbeskrivelse – Sportslig leder

Sportslig leder er ansatt 20% i Strindheim Yngres. Sportslig leder er representant i styret og er samtidig leder for sportslig utvalg. Sportslig leder har følgende arbeidsoppgaver.

 • Skal sammen med oppstartsansvarlig arrangere oppstartsarrangement for kullet som starter på skolen. Dette skjer siste helgen i august eller første helgen i september. Skriftlig invitasjon må sendes ut til skolene (Strindheim og Åsvang) i god tid før disse møtene.
 • Sportsplan

Sportslig leder har ansvaret for å revidere sportsplanen og sørge for at den blir implementer i trenergruppa og klubben forøvrig og brukt til beste for SFYA

 • Sportslig leder er klubbens administrative Treneransvarlig. Dette innebærer å ha oversikt over alle trenere i klubben, påse at alle trenere har nødvendig kompetanse iht kompetansemål for kvalitetsklubber, planlegge og tilrettelegge for kompetansepåfyll til trenerne og å formidle dette til NFF Trøndelag for registrering i FIKS.
 • Sportslig leder har ansvaret for at alle trenere underskriver treningskontrakter som er vedtatt i NIF. Ved mangel på trenere for et lag skal Sportslig leder skal forsøke å løse saken ved å kalle inn foreldrene og laglederne til møte.
 • Sportslig leder skal i samarbeid med styret og sørge for at eventuelle tvister av ulik art i klubben behandles på en mest mulig skånsom og profesjonell måte i tråd med sportsplanen til Strindheim Yngres.
 • Sportslig leder og daglig leder sørger for at Coerver Coaching integreres best mulig i Strindheim Yngres. Dette gjelder oppstartsmøte og utsendelse av informasjon for nye lag som skal delta i Coerver Coaching, og også sørge for gjennomføring av trenerkurs og evaluering til slutt.
 • Sportslig leder har ansvar for å arrangere:

– 3 trenerforum pr år
– 3 hospiteringsmøter pr år
– Barnefotballkveld
– Ungdomsfotballkveld

 • Sportslig leder skal så langt det er praktisk mulig, delta på alle kurs og møter avholdt at Trøndelag Fotballkrets som er relevant.
 • Sportslig leder skal bistå daglig leder etter behov. Det forventes at sportslig har kontortid på Myra mellom 3 til 5 timer per uke.
 • Sportslig leder skal delta på ordinære foreldremøter i lag der det er behov for det.

 

 

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg ledes av sportslig leder. I tillegg til sportslig leder er sportslig utvalg besatt med følgende roller:

 • Barnefotballansvarlig:
 • Ansvarlig sammen med oppstartsansvarlig og sportslig leder for å arrangere barnefotballkveld.
 • Skal bistå sportslig leder med å arrangere trenerforum.
 • Skal sammen med sportslig leder sikre at alle trenere i barnefotballen har nødvendig utdannelse samt informere/motivere trenere til å ta NFF C-lisens i løpet av trenerkarrieren.
 • Skal være et forbilde og en ressursperson for de andre trenerne i klubben.
 • Ungdomsfotballansvarlig:
 • Ansvarlig sammen sportslig leder for å arrangere ungdomsfotballkveld.
 • Skal bistå sportslig leder med å arrangere trenerforum.
 • Skal sammen med sportslig leder sikre at alle trenere i ungdomsfotballen har nødvendig utdannelse samt informere/motivere trenere til å ta NFF C-lisens i løpet av trenerkarrieren.
 • Skal være et forbilde og en ressursperson for de andre trenerne i klubben.
 • Oppstartsansvarlig
 • Skal sammen med sportslig leder invitere til og arrangere oppstartsarrangement
 • Skal sikre at de nye lagene har besatt alle rollene i laget
 • Skal sikre at flest mulig trenere deltar på trenerkurs i regi av kretsen
 • Kontaktpunkt i klubben ved henvendelser fra foreldre knyttet til oppstart

Lagsorganisering

Roller

Rollene i et kull er gitt i figuren ovenfor.

Det er helt sentralt i vår modell at både trinnansvarlig og hovedtrener har trenerkompetanse (blant annet relevante delkurs i NFF C-lisens). Hensikten med en deling av hovedrollene er sikre at både det sportslige (hovedtrener) og totalaktiviteten (leder) er ivaretatt.

Rollene vil endre seg noe etter hvert som spillerne blir eldre. Det er gitt en kort beskrivelse av rollene i figuren over. Det er sentralt for hvert årskull at rollene besettes og at man bruker nødvendig tid for å avklare rammene for de  ulike rollene. Dette gjelder spesielt avklaring mellom trinnansvarlig og hovedtrener.

5.2        Kampvert

Rollen som kampvert er ikke gitt i figuren over. På sonekvelder og i seriekamper fra og med G/J 11 år ønsker klubben at laget stiller med kampvert. Oppgaven er:

FØR KAMPEN:

 1. Møt opp i god tid før kampstart. For kamper med dommer satt opp av kretsen (fra G/J 13) bør man stille opp 1 time før kampstart. Kampvert-vest organiseres av det enkelte lag.
 2. Ved behov – lås opp og rydd garderoben (vanligvis åpen på gitt tidspunkt) og dommergarderobe
  1. Nøkler dommergarderobe er på samme nøkkelknippe som garderobebygg (kodeboks kjeller klubbhus)
 3. Ta imot bortelag og dommere, og vise dem evt. til garderobene, hvilken bane som skal benyttes og hvor de kan varme opp.

UNDER KAMPEN:

 1. Ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregrupper og lagledelsen
 2. I de sjeldne tilfeller det er nødvendig – gripe inn, i første omgang fysisk nærvær. Fortsetter uønsket adferd må aktuelle person(er) tilsnakkes.
 3. Ta en kort prat med dommeren i pausen

ETTER KAMPEN:

 1. Sikre at «Handshake for Peace» gjennomføres etter kamp
 2. Takke bortelag og dommere for kampen
 3. Rydd garderobe ved behov og heng på plass Kampvert-vest og nøkler.

 

Klubbdrift

 

Årshjul

 

Strindheim Yngres ønsker å legge til rette for aktiviteter og arrangement utenom ordinær lagdrift. Følgende har vært mer eller mindre faste poster i klubbens årshjul de senere årene.

 • Førstehjelp
 • Dugnad
 • Trenerforum Strindheim IL
 • Trenerforum Strindheim Yngres
 • Kick-Off, trenere og ledere

 

Årshjul for 2016 er som følger:

 

 

6.2        Kurs og utdanning

 

Strindheim Yngres ønsker i størst mulig grad å utvikle egen trenere og ledere. Følgende treneropplæring arrangeres i regi av klubben.

 

 • Barnefotballkveld
 • Ungdomsfotballkveld
 • NFF C-lisens 1-2-3-4
 • UEFA B-lisens

 

Vi ønsker at alle våre faste trenere i barnefotballen skal minst ha delkurs 1 og helst ha delkurs 2, NFF C-lisens, som begge omhandler treningsledelse i barnefotballen.

 

Det er et krav at hovedtrener i ungdomsfotballen skal ha delkurs 3-4, NFF C-lisens.

 

Strindheim-treneren:
Det arrangeres egne klubbkurs (barne- og ungdomsfotballkveld) for trenere i Strindheim Yngres. Der vil vi presentere hvordan vi ønsker at trenerne skal fremstå samt gjennomgå retningslinjer som omhangler god kampledelse og god treningsledelse. Klubbkurset er obligatorisk for nye trenere i klubben.

 

6.3        Dugnader

 

Dugnadene er i hovedsak knyttet opp mot cupene som klubben arrangerer. I tillegg arrangeres en dugnad for å bidra til vedlikehold av fotballanlegget Myra. Dersom det skal arrangeres dugnad i det enkelte lag så skal denne dugnaden være knyttet til å skaffe inntekter til draktsett og påmeldingsavgift cuper.

 

Ansvarlige årganger for gjennomføring av Sparebanken 1- cup vår og høst:

 • Ansvarlige årganger for 3v3 – turnering i august: Fra året man fyller syv år og til det året man fyller 10 år.
 • Ansvarlige årganger for cup som arrangeres mai/ juni: Fra året man fyller elleve år og til om med året man fyller 12 år.

 

Dugnad på Myra:

 • Alle årganger har ansvar for å delta på den årlige dugnaden på Myra

 

Enjoyguiden:

Alle spillere i barne- og ungdomsfotballen plikter å kjøpe to enjoyguider der inntektene går direkte til klubben. Guidene blir utdelt i november/ desember hvert år.

 

6.4        Politiattester

 

Alle trenere og lagledere i Strindheim Yngres skal ha gyldig politiattest. Det er et krav fra Norges Idrettsforbund at alle som utfører oppgaver innen barneidrett og som «i vesentlig grad har et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige» skal framvise politiattest. Reglene om politiattester er beskrevet på NIF sine hjemmesider:

 

http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/idrettslag/Sider/Polititattest.aspx

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. Politiattesten har varighet på 3 år. Daglig leder håndterer registrering av politiattester i Strindheim Yngres. Kontaktinformasjon: dagligleder@silyngres.no

Slik går du fram om du IKKE HAR politiattest fra før:

 

Fra 1. juli 2014 bortfalt det særskilte søknadsskjemaet for de som skal ha verv eller oppgaver for frivillige organisasjoner. Du kan nå derfor søke elektronisk, ved å fylle ut søknadsskjema her: https://attest.politi.no/ Her er bruksanvisningen: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

 

Viktig:

Du må legge ved bekreftelse på formålet for å få politiattest. Derfor må du før du søker elektronisk sende e-post til daglig leder å få tilsendt skriftlig bekreftelse fra klubben, som deretter legges som vedlegg til din elektroniske søknad.

 

Regn med noen ukers behandlingstid hos politiet, før du mottar politiattesten i posten. Når du har mottatt politiattesten fra politiet, må den forevises klubben for å bli registrert. Det kan gjøres på følgende måter:

 

 1. Send politiattest og ID-bevis (kopi av pass/førerkort med signatur) som PDF-kopi på e-post direkte til daglig leder, eller
 2. Send papirkopi av politiattest og ID-bevis (kopi av pass/førerkort med signatur) til klubbens postadresse, eller
 3. Kontakt daglig leder og finn tidspunkt for fysisk møte for fremvisning av gyldig politiattest

 

Slik går du fram om du HAR politiattest fra før:

 

De som har gyldig politiattest fra jobb/skole eller andre klubber, kan fremvise politiattest og ID-bevis (kopi av pass/førerkort med signatur) på følgende måte:

 

 • Send politiattest og ID-bevis (kopi av pass/førerkort med signatur) som PDF-kopi på e-post direkte til daglig leder, eller
 • Send papirkopi av politiattest og ID-bevis (kopi av pass/førerkort med signatur) til nestlederens postadresse, eller
 • Kontakt daglig leder og finn tidspunkt for fysisk møte og fremvisning av gyldig politiattest

 

 

6.5        Kommunikasjon

 

Klubben har en egen nettside der informasjon til medlemmene skal ligge.

 

Klubben har en egen Facebook-side som er et nyttig å følge for å holde seg oppdatert på hva som skjer i klubben. Mange lag har også etablert egne lukkede Facebook-sider.

 

6.6        Økonomi

 

Strindheim Yngres er en avdeling av en ideell organisasjon hvor hovedinntektskilden er gjennom medlemmenes betaling av medlemskontingent og treningsavgift. Den enkeltes bidrag er derfor svært viktig for oss og en forutsetning for at klubben skal kunne drive sin aktivitet.

 

Medlemskontingent for hvert kull finnes til enhver tid på nettsidene til silyngres.no: http://silyngres.no/klubben/organisasjon/treningsavgift/

 

Kontingenten er basert på at alle lag skal være selvfinansierende.

 

Strindheim Yngres har en økonomi som ivaretar daglig drift, men ikke tilstrekkelig til å kunne gjøre de nødvendige investeringene på Myra som medlemsmassen fordrer. Det kan derfor bli behov for ytterligere inntekter, dette hovedsakelig gjennom dugnad.

 

6.7        Førstehjelp

 

Klubben vil lage en standard for hvilket førstehjelpsutstyr som alle kull skal ha tilgjengelig på trening og kamp. Klubben vil tilby/kreve førstehjelpskurs for trenere og støtteapparat.

6.8        Forsikringer

 

Alle medlemmer og aktive spillere i klubben er forsikret via Norges fotball sin forsikringsordning, for info trykk på denne link: http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/

 

Det er viktig å registrere alle skader hos idrettens skadetelefon på tlf. 02033 når uhellet er ute. De vil gi råd om hvordan man forholder seg i forhold til behandling, forsikring osv.

 

Anbefaler foresatte for G/J 14 år og oppover å vurdere utvidet forsikring, mer info her: http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/2011/Hvorfor-utvidet-forsikring/

 

6.9        Anlegg og lokaler.

 

Strindheim Yngres disponerer to 7er flater og en 11er bane på Myra. Coerver-banen eies av Strindheim yngres. De to øvrige banene eies og driftes gjennom Strindheim kunstgress AS.

 

Klubbhuset på Myra har kontorer i første etasje og møterom i andre etasje.

 

Ved behov for booking av baner, møterom osv skal det gjøres gjennom daglig leder.

 

6.10    Trafikksikkerhet ved arrangement på Myra.

 

Det er spesielt behov for rutiner for trafikkavvikling og parkering i forbindelse med cuparrangement og sonekvelder på Myra.

 

Cupansvarlig for de to cupene vi arrangerer, har selv ansvaret for å organisere parkeringen slik at den ivaretar trafikksikkerheten i området. Det tas kontakt med Trondheim parkering ved behov for råd og tips, og utlevering av sperrebånd.

 

Sonekveldsansvarlig har også selv ansvar for å organisere parkeringen slik at den ivaretar trafikksikkerheten i området.

 

6.11    Reise i regi av klubben

 

Reiser med transportmiddel bil og buss.

 

 • Bilkjøring.

Lagleder/ trener skal minne alle sjåfører på at alle i bilen har på seg sikkerhetsbelte. Ved lengre turer utenfor Trondheim skal lagleder har mobilnummer tilgjengelig på alle sjåfører.

 

 • Busskjøring.

Lagleder/trener sørger for at alle passasjerer bruker sikkerhetsbelte.

 

Prosedyre ved alvorlig ulykke på veien:

 

 1. Sikre skadested og få oversikt.
 2. Varsle nødetater og yte førstehjelp.
 3. Varsle pårørende.
 4. Varsle klubbens ledelse.

 

Prosedyre ved alvorlig skade på Myra:

 

 1. Få oversikt og yte førstehjelp
  1. Ved hjertestans finnes defibrillator i Garderobebygget (skiltet).
 2. Om nødvendig, varsle nødetater.
 3. Ved alvorlige hendelser skal klubbens ledelse varsles.

 

6.12    Sonekvelder

I aldersgruppen 8-10 år arrangeres såkalte sonekvelder (8 pr år). Klubbene som samarbeider om dette tiltaket er Trygg/Lade, Freidig, Trond og Strindheim. Beskrivelse for gjennomføring av arrangementet finnes på nettsiden: http://silyngres.no/arrangement/sonekvelder/

6.13    Spilleoverganger

Overgang TIL Strindheim Yngres har følgende prosedyre:

 • Spiller/foreldre/lagsapparat fyller ut overgangsskjemaet som fås ved henvendelse til Sportslig leder. Sportslig leder/ overgangsansvarlig bistår ved spørsmål om utfylling.
 • Spiller/lagsapparat skal innhente bekreftelse fra tidligere klubb. Dette må gjøres enten ved personlig oppmøte hos tidligere klubb, eller sendes rekommandert eller på en annen etterviselig måte til spillerens tidligere klubb. Sportslig leder/Overgangsansvarlig kan også sende en forespørsel, til tidligere klubb på e-post.
 • Sportslig leder/Overgangsansvarlig oversender opplysninger om «ny» spiller til administrativ leder/ økonomiansvarlig, som betaler overgangsgebyr til Trøndelag Fotballkrets (TFK).
 • Når overgangsansvarlig mottar underskrift samt bekreftelse på at utestående fra tidligere klubb er OK, oversendes overgangsskjema til NFF Trøndelag, sammen med bekreftelse på betalt overgangsgebyr til kretsen. Behandlingstid kan være opptil 24 timer (virkedag).
 • NFF Trøndelag oversender bekreftelse til tilkommende lag på at overgang er i orden. Spiller er klar i fra den dato som er beskrevet på bekreftelse fra NFF Trøndelag.

Overgang FRA Strindheim Yngres har følgende prosedyre:

 • Spiller tar kontakt med sportslig leder/overgangsansvarlig i Sil Yngres for undertegning av overgangsskjema. Overgangsansvarlig tar kontakt med lagskontakt og økonomiansvarlig for å kontrollere eventuelt utestående i tidligere lag. Dette kan ta opptil 24 timer, men må være utført før undertegning fra gammel klubb kan skje.
 • Ved OK fra lagskontakt, samt økonomiansvarlig, tar overgangsansvarlig kontakt med spiller/foreldre for å fullføre undertegning på skjema som oversendes ny klubb.

Det gjøres oppmerksom på at overganger kan skje hele året, med unntak av perioden 1. september – 15. november.